Wczytuję dane...
Parametry energii elektrycznej a analizatory jej jakości

Parametry energii elektrycznej a analizatory jej jakości

Prawidłowa praca urządzeń elektrycznych uwarunkowana jest głównie parametrami zasilającej je energii elektrycznej, przy czym za parametr podstawowy uważane jest napięcie zasilające. Przyczyną zakłóceń napięcia zasilającego są czynniki leżące zarówno po stronie dostawcy energii, wynikające min. ze zwarć w sieci, przerw w zasilaniu, niedostatecznej kompensacji mocy biernej, jak i jakości urządzeń zasilających. W przypadku wystąpienia zaburzeń, jak i w celu sprawdzenia "kondycji instalacji" stosowane są analizatory jakości energii elektrycznej.

Drugim aspektem są warunki po stronie odbiorcy, w tym odbiorniki pobierające prąd odkształcony, nieodpowiednie zwymiarowanie instalacji odbiorczej i zła jakość jej elementów. Z tych powodów dotrzymanie odpowiednich parametrów napięcia zasilającego to zadanie dotyczące zarówno dostawców, jak i odbiorców energii elektrycznej.

W przypadku dużych odbiorców przemysłowych zawierane są w tym celu odpowiednie umowy pomiędzy dostawcą i odbiorcą, dotyczące dopuszczalnego poziomu zakłóceń wprowadzanych do sieci przez urządzenia odbiorcze. Aby sprawdzić parametry energii elektrycznej dostarczanej do odbiorów stosuje się analizatory jakości energii elektrycznej.

Dobór analizatora

Dostępne na rynku analizatory jakości energii elektrycznej różnią się pomiędzy sobą ceną, wyposażeniem, cechami metrologicznymi oraz dużym wyborem dodatkowych funkcjonalności, stanowiących udogodnienia dla użytkownika, takich jak:

- możliwość odczytu bieżących informacji pomiarowych na wyświetlaczu analizatora,

- bezprzewodowa łączność z komputerem PC w zakresie małych odległości (do kilku metrów) realizowana poprzez przyłączany do komputera odbiornik radiowy,

- komunikacja za pośrednictwem sieci GSM,

- komunikacja radiowa poprzez sieć Wi-Fi, umożliwiająca zarówno bezpośrednie połączenie komputera z analizatorem, pracę w sieci lokalnej, jak również przez Internet,

- programowanie czasu wykonania pomiaru w celu jego automatycznego rozpoczęcia i zakończenia,

- przydzielanie odpowiedniej liczby zasobów pamięci wewnętrznej dla planowanego badania,

- możliwość zapisu danych na wymiennym nośniku pamięci,

- możliwość pracy przy niekorzystnych zewnętrznych warunkach atmosferycznych,

- funkcja antykradzieżowa i inne.

Wymienione udogodnienia niewątpliwie przyczyniają się do rozszerzenia zakresu zastosowań analizatorów jakości energii elektrycznej, jednak podstawowe kryteria, determinujące jego wybór, związane są z celem, jaki przyświeca wykonywanym badaniom.

Podstawowe parametry analizatorów jakości energii elektrycznej

Wśród parametrów opisujących jakość energii elektrycznej znajdują się wielkości podlegające procesom normalizacji. Należą do nich:

- częstotliwość sieci zasilającej,

- odchylenia napięcia (wolne zmiany napięcia),

- wahania napięcia (szybkie zmiany napięcia),

- wskaźnik migotania światła,

- asymetria napięcia,

- harmoniczne napięcia,

- interharmoniczne napięcia.

Unormowania prawne dotyczące jakości napięcia zasilającego obejmują parametry napięcia w złączach elektroenergetycznych odbiorców zasilanych z publicznych sieci elektroenergetycznych jedynie w normalnych warunkach pracy.

Podsumowanie

Do najważniejszych czynników wpływających na pogorszenie jakości energii można zaliczyć dynamiczny wzrost liczby nieliniowych, często także niesymetrycznych odbiorników zasilanych z sieci elektroenergetycznej, a także przyłączanie do tej sieci rozproszonych źródeł energii odnawialnej, charakteryzujących się zmiennością jej wytwarzania.

Czynniki te wpływają niekorzystnie na parametry napięcia, którym zasilane są odbiorniki energii, coraz częściej charakteryzujące się małą odpornością na napięciowe zaburzenia elektromagnetyczne. Już obecnie, a z całą pewnością w nieodległej przyszłości, praktycznie wszyscy użytkownicy energii elektrycznej mogą doświadczyć negatywnych skutków jej degradacji.

Efektem końcowym każdego badania wykonywanego przy pomocy analizatora jakości energii elektrycznej powinno być sformułowanie wniosków, na podstawie przyjętych kryteriów, dotyczących bieżącego stanu jakości energii w sprawdzanej instalacji. Przedstawienie wyników w formie spójnego i przejrzystego raportu z wykonanego badania stanowi dodatkowy atrybut procesu. Wnioskowanie co do przyczyn stwierdzonego stanu oraz próby zaproponowania rozwiązania problemów związanych z niską jakością energii stanowią odrębną problematykę.

Źródło: www.elektro.info.pl